Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató a More Light Candle és Fényhozó Lámpás műhely 2021. áprilisi „Te kivel beszélgetnél egy jót gyertyafény mellett?” c. közös nyereményjátékához

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

a More Light Candle és Fényhozó Lámpás műhely 2021. áprilisi „Te kivel beszélgetnél egy jót gyertyafény mellett?” c. közös nyereményjátékához


  1. A Játék neve, Szervezője és az adatvédelem

A „Te kivel beszélgetnél egy jót gyertyafény mellett?” c. nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője Kovács Annamária e.v. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1.; adószáma: 56673063-1-33) és Oldal Judit e.v. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Vödörvölgy 987 hrsz.; adószáma: 52477731-1-42) (a továbbiakban: Szervezők).


A Szervezők kijelentik, hogy az általuk meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. tv. hatálya alá.


A Játékot a Szervezők a https://www.instagram.com/morelightcandle és https://www.instagram.com/fenyhozolampas Instagram oldalakon keresztül párhuzamosan bonyolítják.


A játékos a fent hivatkozott Instagram oldalak (mindkettő) követésével és a Játékra megjelölt oldalankénti egy-egy Instagram poszt valamelyike alatti komment írásával (mindkét feltételnek együttesen kell teljesülnie) automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.


  1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).


A Játékban a Szervezők és a Lebonyolító Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.


Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.


A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


A Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: Instagram felhasználónév.


  1. A Játék menete

Az a Játékos, aki a https://www.instagram.com/morelightcandle és a https://www.instagram.com/fenyhozolampas címen elérhető Instagram oldalakat (mindkettőt) követésre jelöli és a nevezett oldalak valamelyikén a Játék időtartama alatt megjelenő, a Játékhoz tartozó posztok valamelyike alatt kommentben tageli (megjelöli, említi) azt a minimum két fő Instagram felhasználót, akikkel szívesen összeülne egy gyertyafényes beszélgetésre, az részt vesz a Játékban, és bekerül a sorsolásba. További feltételek a 4. pontban olvashatók. A Szervezők érvényes tagelésnek (megjelölésnek, említésnek) fogadják el, amikor a Játékos az @ jel használatát követően szóköz nélkül begépeli egy másik Instagram felhasználó nevét.


A Játék időtartama: a Játék 2021. április hónap 15. nap 12 óra 00 perctől 2021. április hónap 18. nap 23 óra 59 percig tart.


A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga visel. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.


Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.


A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram regisztrációval rendelkezik.


  1. A sorsolás

A Játék végén 1 db nyertes és 2 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra 2021. április hónap 19. nap 15 óra 00 perckor.


Minden Játékos neve egyszer kerül be a sorsolásba.


A Szervezők a sorsoláshoz a https://www.instagram.com/morelightcandle és a https://www.instagram.com/fenyhozolampas címen elérhető Instagram oldalakon a Játék időtartama alatt addig megjelent, a Játékhoz tartozó posztok kommentjei közül összegyűjti a kommenteket, majd számítógépes nyilvántartás és applikáció segítségével, az Instagram regisztrációkor megadott felhasználónevekből véletlenszerű sorsolással választja ki a nyerteseket.


A sorsolást követően a Szervezők ellenőrzik, hogy a nyertes követője-e a https://www.instagram.com/morelightcandle és a https://www.instagram.com/fenyhozolampas címen elérhető Instagram oldalaknak (mindkettőnek). Amennyiben nem és ily módon nem teljesül a részvétel valamennyi feltétele, a Szervezők az első tartaléknyertest léptetik elő nyertessé, akivel hasonló módon járnak el. Amennyiben ő sem követője a https://www.instagram.com/morelightcandle és a https://www.instagram.com/fenyhozolampas címen elérhető Instagram oldalaknak, a második tartaléknyertes lép elő nyertessé, akinél a Szervezők szintén ellenőrzik a részvételi feltételek egyidejű teljesülését. Amennyiben a második tartaléknyertes sem teljesíti egyidejűleg valamennyi részvételi feltételt, a nyeremény a Szervezőknél marad, nem kerül újból kisorsolásra.


A sorsolás helyszíne Kovács Annamária e.v. székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1.


A Játék nyertese privát üzenetben kap értesítést. A Játékosnak az értesítéstől számított 1 munkanapon belül fel kell vennie privát Instagram üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából az őt értesítő Szervezővel.


A nyertessel történő sikeres adategyeztetést követően a Szervezők a https://www.instagram.com/morelightcandle és a https://www.instagram.com/fenyhozolampas címen elérhető Instagram oldalakon, a Játék poszt alatt közzéteszik a nyertes nevét (Instagram felhasználói nevét).


  1. Nyeremény

A Szervezők 1 db nyereménycsomagot (továbbiakban: Nyeremény) sorsolnak ki, melyek az alábbi termékekből állnak:

- 1 db türkiz színű, füles mécsestartó Fényhozólámpás műhelyéből és

- 1 db 180 ml-es Anyák napi illusztrációs címkével ellátott More Light Candle szójaviasz gyertya a nyertes által választott illatban (Flower Shop, Fresh Linen vagy English Rose)


Az nyereménycsomag értéke: kb. 8500 Ft.


A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható és át nem ruházható.


A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
- nem múlt el 18 éves;
- a Szervezők megkeresésére 1 munkanapon belül nem válaszol;
- nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
- a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.


A Szervezők kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a Nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. A Szervezők a jelen játékszabályzat szerinti Nyeremények átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő Nyeremények, valamint az ajándékcsomagokban elhelyezett termékek minőségéért a Szervezőket terheli a felelősség.


  1. A nyertes értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel Instagram privát üzenet formájában zajlik, amely megkeresésre 1 munkanapon belül privát Instagram üzenetben köteles visszajelezni. A Nyeremény átvételének részletei Instagram privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 1 munkanapon belül nem jelzi, hogy Nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervezők jogosultak a díj átadását neki megtagadni, tartaléknyertest hirdetni és a tartaléknyertest nyertességéről értesíteni.


A Szervezők a Nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adják át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét (Instagram felhasználói nevét) a Szervezők a https://www.instagram.com/morelightcandle és a https://www.instagram.com/fenyhozolampas Instagram közösségi oldalon közöljék, mint a Játék nyertesét.


A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyereménysorsolást követő 1 munkanappal bezárólag a Szervezőknek küldött Instagram privát üzenetben. Ebben az esetben Szervezők értesítik a tartaléknyertest nyertességéről.


Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.


A Szervezők a Nyereményt a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül postai úton juttatják el az adott nyertesnek az előre egyeztetett módon és formában. A megfelelő időben történő átadást késleltethetik a COVID-19 (közismert nevén koronavírus) járvánnyal összefüggésben a Magyar Köztársaság kormánya által hozott korlátozások vagy azok közvetlen hatásai.


A nyertes köteles a Szervezőkkel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervezők a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, a postai csomagot a megadott határidőn belül nem veszi át, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem róható. A Szervezők a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tudnak biztosítani, beleértve a postai csomag újbóli feladását is. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyeremény kézbesítése során felmerülő hibák (így például a postai értesítés elmaradása), késések, jogosulatlan átvételek okán. A Nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan személy általi felhasználása esetén a Szervezők kizárják a felelősségüket, a Nyeremények nem pótolhatók.


A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervezők a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek. A Szervezőket a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.


  1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során Kovács Annamária e.v. és Oldal Judit e.v. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak.


Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.


Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel, a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.


Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervezők az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezeljék:

a Szervezők a nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszik közzé a Szervezők Instagram oldalán (https://www.instagram.com/morelightcandle és https://www.instagram.com/fenyhozolampas).


Adatbiztonsági intézkedések:


Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.


Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


Az adatkezelők az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők a Játékos személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelők az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védik. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzák.


Az adatkezelők lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.


A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai: kérelmezheti az adatkezelőknél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy korlátozását.


A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu 


A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelők kérésre a Játékost tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.


A Játékos kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad a Játékos által, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.


A tájékoztatást az adatkezelők csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatják meg.


A megadott személyes adatok kezelői Kovács Annamária e.v. és Oldal Judit e.v. A Szervezők a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a sorsolást követően haladéktalanul megsemmisítik.


A Nyeremény után a Szervezők a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítják, levonják, és megfizetik. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervezők tájékoztatják a nyertes Játékost, kérésre igazolást állítanak ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a nyertes Játékos köteles a Szervezők rendelkezésére bocsátani.


Szervezők a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartják. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékot szüneteltessék vagy megszüntessék, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárják. Ilyen esetben a Szervezők mindennemű felelősségüket kizárják.


A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldaluk technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségüket kizárják.


A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.


  1. április 15.

Kovács Annamária e.v. Oldal Judit e.v.

More Light Candle Fényhozó Lámpás műhely