Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató a More Light Candle 2021. márciusi „Miből készülnek a More Light Candle gyertyák?” c. nyereményjátékához

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató a More Light Candle
2021. márciusi „Miből készülnek a More Light Candle gyertyák?” c. nyereményjátékához


  1. A Játék neve, Szervezője és az adatvédelem

A „Miből készülnek a More Light Candle gyertyák?” c. nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője Kovács Annamária e.v. (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Málna köz 1.; adószáma: 56673063-1-33, adóazonosító jele: 8428440247) (a továbbiakban: Szervező).


A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. tv. hatálya alá.


A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Kovács Annamária e.v. által megbízott Kamarásné Viszkocsil Veronika e.v. (cím: 2097 Pilisborosjenő, Kőfaragó u. 19.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.


A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/morelightcandle Facebook oldalon keresztül bonyolítja.


A játékos a megjelölt Facebook poszt(ok) alatti komment írásával automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.


  1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).


A Játékban a Szervező és a Lebonyolító Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.


Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.


A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


A Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: Facebook felhasználónév.


  1. A Játék menete

Az a Játékos, aki a www.facebook.com/morelightcandle címen elérhető Facebook oldalon a Játék időtartama alatt megjelenő, a Játékhoz tartozó (eredeti vagy megosztott) posztok valamelyike alatt komment formájában elküldi annak a válasznak a betűjelét, amit helyesnek vél a posztban feltett kérdésre, az részt vesz a Játékban, és bekerül a sorsolásba.


A Játék időtartama: a Játék 2021. március hónap 17. nap 10 óra 00 perctől 2021. március hónap 21. nap 23 óra 59 percig tart.


A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga visel. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.


Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.


A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.


  1. A sorsolás

A Játék végén 1 db nyertes és 2 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra 2021. március hónap 22. nap 10 óra 00 perckor.


Minden Játékos neve egyszer kerül be a sorsolásba.


A Szervező a sorsoláshoz a www.facebook.com/morelightcandle címen elérhető Facebook oldalon a Játék időtartama alatt addig megjelent, a Játékhoz tartozó (eredeti vagy megosztott) valamennyi poszt kommentjei közül összegyűjti a kommenteket, majd számítógépes nyilvántartás és applikáció segítségével, a Facebook regisztrációkor megadott felhasználónevekből véletlenszerű sorsolással választja ki a nyerteseket.


A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Kőfaragó u. 19.


A Játék nyertese privát üzenetben kap értesítést. A Játékosnak az értesítéstől számított 1 munkanapon belül fel kell vennie privát Facebook üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából a Lebonyolítóval.


A nyertessel történő sikeres adategyeztetést követően a Szervező a www.facebook.com/morelightcandle címen elérhető Facebook oldalon, a nyertes kommentjéhez tartozó Játék poszt alatt (eredeti vagy megosztott) közzéteszi a nyertes nevét (Facebook felhasználói nevét).


  1. Nyeremény

A Szervező 1 db nyereménycsomagot (továbbiakban: Nyeremény) sorsol ki, melyek az alábbi termékekből állnak:

- 1 db bézs színű mécsestartó

- 1 db 120 ml-es RAINY DAY szójaviasz illatgyertya

- 6 db illatmentes PURE szójaviasz teamécses


A nyereménycsomag értéke: kb. 8500 Ft.


A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható és át nem ruházható.


A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
- nem múlt el 18 éves;
- a Lebonyolító megkeresésére 1 munkanapon belül nem válaszol;
- nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
- a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.


A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a Nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. A Szervező és a Lebonyolító a jelen játékszabályzat szerinti Nyeremények átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő Nyeremények, valamint az ajándékcsomagokban elhelyezett termékek minőségéért a Szervezőt terheli a felelősség.


  1. A nyertes értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel Facebook privát üzenet formájában zajlik, amely megkeresésre 1 munkanapon belül privát Facebook üzenetben köteles visszajelezni. A Nyeremény átvételének részletei Facebook privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 1 munkanapon belül nem jelzi, hogy Nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását neki megtagadni, tartaléknyertest hirdetni és a tartaléknyertest nyertességéről értesíteni.


A Szervező a Nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét (Facebook felhasználói nevét) a Szervező a www.facebook.com/morelightcandle Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.


A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyereménysorsolást követő 1 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött Facebook privát üzenetben. Ebben az esetben Lebonyolító értesíti a tartaléknyertest nyertességéről.


Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.


A Szervező a Nyereményt a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül postai úton juttatja el az adott nyertesnek az előre egyeztetett módon és formában. A megfelelő időben történő átadást késleltethetik a COVID-19 (közismert nevén koronavírus) járvánnyal összefüggésben a Magyar Köztársaság kormánya által hozott korlátozások vagy azok közvetlen hatásai.


A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Postai csomagfeladás esetén ez a határidő a személyes átvétel elmulasztását követően legkésőbb a postán maradás időtartamának utolsó napja, amely időtartam általában maximum 10 nap. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, a postai csomagot a megadott határidőn belül nem veszi át, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani, beleértve a postai csomag újbóli feladását is. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremények Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibák (így például a postai értesítés elmaradása), késések, jogosulatlan átvételek okán. A Nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan személy általi felhasználása esetén a Szervező kizárja a felelősségét, a Nyeremények nem pótolhatók.


A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.


  1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során Kovács Annamária e.v. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.


Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.


Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.


Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

a Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán (www.facebook.com/morelightcandle).


Adatbiztonsági intézkedések:


Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.


Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


Az adatkezelők az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők a Játékos személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelők az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védik. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzák.


Az adatkezelők lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.


A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai: kérelmezheti az adatkezelőknél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy korlátozását.


A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu 


A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelők kérésre a Játékost tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.


A Játékos kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad a Játékos által, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.


A tájékoztatást az adatkezelők csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatják meg.


A megadott személyes adatok kezelői Kovács Annamária e.v. és Kamarásné Viszkocsil Veronika e.v. A Szervező és a Lebonyolító a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a sorsolást követően haladéktalanul megsemmisíti.


A Nyeremény után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.


Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.


  1. március 17.

Kovács Annamária e.v.

More Light Candle